«Ikke flere flyktninger i 2018!»

FrP står alene i flyktningpolitikken i Frogn kommune, på tross av advarsler fra NAV og Fagforbundet. Avbildet er Ole Scheie, gruppeleder for FrP Frogn Kommune. (Foto: privat)
DEBATT

I dette innlegget legges det frem hvordan Frogn kommune overstyrer både Nav og Fagforbundet, og ønsker flere flyktninger til kommunen. Dette til tross for sterke advarsler om både mangel på ressurser og svak økonomi, samt kraftige innsigelser fra Frogn FrP. Les saksprotokollene og se video fra møtene i kommunestyret her.

SAK 155/17 og HOOK 69/17

Videoopptak av politisk møte i Frogn kommunestyre, 11. desember 2017 (Rull ned til sak 155 på venstre side. Debatten varer 13 minutter, og skribenten av leserinnlegget er første taler i saken fra 1:00 til 4:50 og vedtaket gjøres fra 12:36 til 13:51)

Saksprotokoll og endelig vedtak, datert 11. desember 2017

Anmodning fra IMDI (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) om bosetting av flyktninger i 2018

Redaksjonen legger til:

https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/204175/moter/386294/behandlinger/9/behandlinger/0

https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/204175/moter/386294/behandlinger/9/behandlinger/1

Når vi leser innstillingen fra Rådmannen og begrunnelsen i saksfremlegget, blir vi i FrP mer enn forundret. I innstillingen kan man lese begrunnelsen under punktet ”Miljømessige konsekvenser”; ”Rådmannen vurderer at det for Frogn kommune er en ressurs å integrere mennesker fra andre kulturer i vårt lokalsamfunn”!

Dette står i sterk kontrast til det som står på siste side i det samme saksfremlegget, fra de tillitsvalgte fra Fagforbundet og NAV Frogn; (Sitat)   ”Vi ser med bekymring på at Frogn kommune skal ta i mot flere flyktninger. Bakgrunnen for dette er at flyktninger krever store saksbehandlerressurser ved NAV-kontoret. I de seneste årene har Frogn kommune mottatt høyt antall flyktninger, mange trenger omfattende oppfølging fordi de er utsatt for traumer fra hjemlandet. Flere mangler skolegang, og har derfor ikke lese- og skriveferdigheter. Vi opplever at mange har behov for tett og koordinert oppfølging etter introduksjonsprogrammet, fordi de da står langt fra arbeidslivet”.

Møteprotokollen i Frogn kommune 21. november 2017, da saken om hvorvidt Frogn kommune skulle ta i mot flere flyktninger ble diskutert første gang, i Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Med unntak av FrPs stemme ble forslaget vedtatt. (Skjermdump fra Frogn kommunes nettside)

Tar man med kostnadene i tillegg, en underdekning fra tilskuddene på i underkant av 10% pluss ”overforbruket” på sosialbudsjettet, blir det enda vanskeligere å forstå begrunnelsen i innstillingen. Vi i FrP synes det er på tide at vi som politikere også tenker litt med hodet og ikke bare med hjertet, særlig når ”avstanden” blir så stor som i denne saken.

Vi vil derfor støtte Alternativ 3: ”Ikke flere flyktninger i 2018”, subsidiært Alternativ 2: ”Inkluderer familiegjenforeninger i bosettingstallet på 10″.

Da vi har liten tro på at vi får støtte fra de andre partiene i denne saken, forlanger vi avstemning over begge våre alternative forslag.

På vegne av FrP

Ole Scheie (gruppeleder)

PS Vi forventer at dette innlegget blir vedlagt protokollen DS

Intervju med Ole Scheie og Vivi Ann Andersen Hansen (begge Frp) i Amta.no (betalingsvegg)