UDI la ned 100 asylmottak i 2017

UDI har i tillegg sagt opp kontrakten med flere av de rundt 50 mottakene. Ved utgangen av mars 2018 vil UDI derfor ha 27 ordinære mottak, inkludert fire integreringsmottak, og åtte mottak for enslige mindreårige – i tillegg til ankomstsenteret og transittmottak.

– Vi planlegger for ytterligere nedbygging av mottakskapasitet i 2018, sier UDI-direktør Frode Forfang.

3546 asylsøker i 2017

I 2017 kom det 3 546 asylsøkere til Norge, hvorav 1 252 som ble hentet fra Italia og Hellas gjennom EUs ordning med relokalisering. De siste månedene i 2017 har asylankomstene vært så lave at man må tilbake til 1995 for finne sammenlignbare tall.

Hvis man ser bort fra de som ble relokalisert, var det i 2017 en nedgang i antall asylsøkere fra 2016. Dette gjelder for alle større nasjonalitetsgrupper med unntak av tyrkere, som hadde en klar økning.

Seks av 10 fikk opphold

UDI behandlet i fjor 7 489 asylsøknader fra asylsøkere som har kommet de siste årene. Av disse fikk 59 prosent oppholdstillatelse i Norge. Hvis man holder utenfor de som kom fra et land i Dublin-samarbeidet, trygt tredjeland eller fikk saken sin henlagt, fikk 67 prosent opphold.

4 703 familiemedlemmer fikk i 2017 tillatelse til å bli gjenforent med flyktninger i Norge. 2 687 av disse kom fra Syria.

Usikkert fremover

Norge har i likhet med andre nordiske land opplevd en kraftig nedgang i antallet asylsøkere etter 2015, og alle unntatt Finland ligger på et lavere nivå enn før 2015. Samtidig fikk søreuropeiske land flere asylsøkere i 2017 enn i 2015. Mens Tyskland og andre land som fikk mange asylsøkere i 2015, er ankomstene nå på nivå med, eller høyere, enn de var før 2015.

– Situasjonen i andre europeiske land viser at det fortsatt er mange asylsøkere i Europa. Det er derfor grunn til å understreke usikkerheten om asylankomstene til Norge i årene fremover. Det er likevel ingenting foreløpig som tyder på at ankomstene til Norge vil endres vesentlig på kort sikt, sier Frode Forfang.