Hva mener småpartiene om innvandring?

Stortingsvalget 2017.
NORGE

På Frieord.no har vi tidligere fortalt hva stortingspartiene mener om innvandring. Men disse partiene er ikke alene om å stille til årets stortingsvalg.

Det gjør også en lang rekke mindre partier som stiller lister i alle eller mange av fylkene. Det mest kritiske partiet til innvandring synes å være Demokratene i Norge, fulgt av Partiet De Kristne. Generelt viser det seg at disse partiene, som ikke er representert på stortinget er mer kritiske til innvandring enn stortingspartiene.

De mest profilert av disse partiene er De Kristne, som gjorde et godt valg med over en prosent i oppslutning sist, Pensjonistpartiet som har hatt stabil oppslutning siden partiet ble stiftet, men aldri klart å bli innvalgt på Stortinget, Demokratene i Norge som inntil nylig var ledet av den profilerte tidligere stortingsrepresentanten for Fremskrittspartiet Vidar Kleppe, Kystpartiet der tidligere stortingsrepresentant for samme parti, Steinar Bastesen, igjen er på banen, og Liberalistene som stiller til valg for første gang.

Hva mener disse partiene om innvandringspolitikk. Det har vi sett nærmere på.

Demokratene i Norge

Mest kritisk til innvandring er Demokratene i Norge, som både er imot muslimsk og ikke-vestlig innvandring og imot EØS-avtalen og dermed arbeidsinnvandringen fra Øst Europa. Det er også partiet som skriver klart mest om denne saken. Partiet er skeptisk til det de kaller globalisering. «Vi ser at vår verden gjennomgår en globalisering. I tillegg har verden en stor befolkningsøkning som forsterker globaliseringen, og setter ressursene til vår planet under press. Dette er en del av den prosessen vi ser i dag med store grupper migranter og folkevandrere til Europa og Norge, hvor de oppretter og utvikler fremmede parallellsamfunn hos oss.

Globaliseringen og folkevandringen er ingen naturlov, men en politisk villet utvikling som må motvirkes gjennom politiske handlinger og virkemidler. Demokratene vil være en vaktbikkje som vil motarbeide den liberalistiske globaliseringen alle andre politikere i Norge støtter. Vi er det eneste partiet som går mot den liberalistiske globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati, skriver partiet Denne kampen vil vi kjempe både ute og hjemme» heter det i partiprogrammet.

«Demokratene vil at innvandringen til Norge skal være begrenset og kontrollert, og vi ønsker en troverdig asyl- og utkastelsespolitikk. De som har ulovlig opphold i Norge skal ut så snart som mulig eller settes i lukkede mottak. Jo mer omfattende innvandringen er, og jo raskere det skjer, jo større er sjansene for at det oppstår parallelle samfunn etter etniske og sosiale skillelinjer. En slik utvikling er konfliktskapende og vil hindre integrasjon av innvandrerne. Som hovedregel bør mennesker hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. At målet med hjelp til flyktninger skal være å vende hjem til eget land når situasjonen tillater det. Det gir bedre bruk av ressurser, og er mindre belastende for den det gjelder og deres familie,» heter det i kapitelet om asylpolitikk.

Om den muslimske innvandringen skriver partiet i sitt program:

«Demokratene vil begrense migrasjonen fra islamske kulturer så mye som mulig. Med dette dømmer vi ikke alle muslimer, men dette handler om å ta troende muslimer som tror på Koranen som Allahs direkte inspirerte og ufeilbarlige ord på alvor. Islam, i henhold til originalkildene Koranen og Sunna, er ikke forenelig med et åpent demokrati med respekt for ytrings- og trosfriheten, samt utsatte minoriteter. Her forholder vi oss til tolkingen av islam fra de store islamske lovskolene og islamske lærde som for eksempel Yusuf al-Qaradawi.

Vi vet at migranter fra islamske kulturer som for eksempel den vi finner i Midt-Østen, Nord-Afrika, Afghanistan og Pakistan har dårligere forutsetninger for integrasjon enn de som kommer fra ikke-islamske kulturer. De demografiske konsekvensene med islamsk innvandring er enorme, og Demokratene i Norge er bekymret for dannelsen av parallellsamfunn innad i de islamske miljøene. Vi vil prioritere kristne og andre minoriteter.»

I mange tilfeller er det imidlertid mer fornuftig at Norge skaffer flyktninger beskyttelse i lav-kost-land snarere enn i høy-kost-landet Norge, mener partiet, og skriver videre i programmet «Vi må behandle slike søknader om asyl ganske strengt. Dersom asylsøkeren gjennom sin vei til Norge har reist gjennom land hvor det ikke er krig, skal asylsøkeren sendes tilbake til det landet uten at asylsøknaden blir behandlet i Norge. Asylsøkeren skal plasseres i lukket mottak inntil utsendelse kan skje. Dette gjelder alle asylsøkere, også mindreårige enslige. Slike asylsøkere kommer til Norge ut fra et velferdsmotiv, noe som ikke er godkjent som gyldig asylmotiv. Som hovedregel skal flyktninger hjelpes i deres nærområder eller i land innenfor deres kulturkrets».

Illegale innvandrere som pågripes i Norge skal hjemsendes straks, mener Demokratene i Norge. Dersom de nekter å oppgi korrekt identitet skal de settes i lukkede leire inntil sikker identitet er fastlagt. Politiet har anledning til å bruke tvang om nødvendig ved utkastelse enten til hjemlandet eller til leire Norge disponerer i utlandet.

Partiet ønsker strengere regler for familiegjenforening, som kun skal gjelde for norske statsborgere. «Demokratene mener at innvandrere som har fått norsk statsborgerskap kan søke om familiegjenforening dersom søkeren og ektefellen er minst 24 år. Videre er det krav om at ektefellenes samlede tilknytning til Norge må være større enn deres samlede tilknytning til et annet land. Inntekten må være stor nok til å underholde den ektefellen som skal flytte til Norge.

Videre må det stilles en økonomisk sikkerhet på kr. 200.000 til dekning av eventuelle fremtidige offentlige utgifter til ektefellene. Ekteskapet må også kunne anerkjennes av en norsk rett og ekteskapet skal være inngått frivillig etter partenes eget ønske,» står det i programmet.

Demokratene i Norge er negative til arbeidsinnvandring, og skriver: «Norsk arbeidsliv bør ikke baseres på import av utenlandsk arbeidskraft. I dag er EØS-avtalen et viktig hinder i kampen mot sosial dumping. Norske lønnsavtaler og arbeidsmiljø trues. Norge bør si opp EØS-avtalen og gjeninnføre innvandringsstoppen overfor EU-borgere. Dersom Norge trenger utdannelse og kunnskaper som er etterspurt for å fylle ledige stillinger bør vi innføre rett til arbeidsinnvandring etter Australsk mønster. Ved innreise må de legge frem bevis på at de har helseforsikring som varer i 5 år. I denne perioden kan de ikke kreve noe fra norsk offentlig helsevesen.»

Partiet De kristne

Partiet De Kristne mener det er viktig at Norge som et rikt land strekker seg langt for å hjelpe nødstilte mennesker andre steder i verden. Men Norge er et lite land, med relativ liten og homogen befolkning som trenger en sterk, bærende kultur med felles verdier og kjøreregler. Det er derfor begrenset hvor mange mennesker fra andre kulturer vi kan ta imot, integrere og skaffe arbeid og bolig til, heter det i Partiet De Kristne.

«Skal Norge kunne hjelpe mennesker også i fremtiden, må vi føre en politikk på dette området som er bærekraftig, både kulturelt og økonomisk. Mennesker som får opphold i Norge må tilpasse seg de normer og verdier som gjelder her. Dette gjelder blant annet respekten for demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling. Partiet De Kristne mener også det er riktig og naturlig at vi under ellers like forhold prioriter flyktninger med en kulturell og religiøs bakgrunn som avviker minst fra den rådende kulturen i Norge,» mener partiet.

Som hovedregel mener partiet at mennesker bør hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Det gir bedre bruk av ressurser, og er mindre belastende for den det gjelder og deres familie. Samtidig må Norge ha smidige og effektive systemer for å håndtere de som søker asyl her i landet. De som åpenbart ikke har rett på opphold skal siles ut og sendes tilbake umiddelbart. Dette frigjør kapasitet til å behandle de andre sakene raskere, og det styrker asylinstituttets omdømme i befolkningen. Reelle flyktninger med rett til opphold, bør raskt hjelpes til et meningsfylt liv som aktive deltagere i det norske samfunnet.

Partiet De Kristne vil opprettholde asylinstituttet. «En stat skal fortsatt kunne gi forfulgte personer beskyttelse på eget territorium, på ambassader og ombord på fartøyer under nasjonens flagg. Men vi mener det undergraver asylinstituttet at mennesker reiser fra land til land før de ber om asyl. Flyktninger skal søke asyl i nærmeste trygge land. Reiser de videre derfra av egen vilje, er de ikke lenger flyktninger, men søker materiell framgang. Det bør ikke utløse noen rett til opphold i Norge,» mener partiet.

Partiet De Kristne mener det ikke skal være noen selvfølge at alle som kommer til Norge skal ende opp som statsborgere. Det må være en grunnleggende forutsetning at mennesker som søker en trygg havn på grunn av kriser og konflikter i eget hjemland skal vende hjem så snart det er trygt.

Pensjonistpartiet

«Innvandrings- og flyktningpolitikken skal ved siden av å legge forholdene til rette på beste måte for arbeidsinnvandrere og andre, motvirke at norsk sosial- og velferdssystem blir misbrukt i denne sammenheng. Det er Stortinget som har hjemmel til å regulere innvandringen. Misforholdet mellom antall innvandrere og evnen til å makte nødvendige integreringsoppgaver, har skapt et unødvendig spenningsforhold mellom ulike befolkningsgrupper. Flyktningpolitikken skal derfor begrense mottaket av nye asylsøkere til et nivå som sikrer at vi som nasjon fortløpende kan integrere og inkludere disse på en forsvarlig måte. Dette innebærer hurtig avklaring av søkernes flyktningstatus, opplæring i norsk språk, norsk lovgivning og kultur, samt etablering av fast bosted og arbeid. Asylsøkere som ikke får opphold, skal straks sende tilbake,» heter det i Pensjonistpartiet program.

Kystpartiet

Kystpartiet vil føre en kontrollert og restriktiv innvandringspolitikk. Norge må strebe etter å ha en forvaltning som effektivt og med rettssikkerhet for asylsøkere skiller mellom de som trenger asyl og de som ikke trenger det. Norske myndigheter bør ha oversikt over hvilke personer som til enhver tid oppholder seg i vårt land. Norge bør si opp Schengen-avtalen og gjeninnføre passkontrollen på grensen til Schengenlandene. Kystpartiet vil arbeide for å gjøre regelverket enklere for å kunne returnere utlendinger som begår kriminelle handlinger.

Kystpartiet ønsker at flyktninger i utgangspunktet skal få beskyttelse nær hjemlandet, for å lette returen når forholdene ligger til rette for det. Flyktningene returneres til hjemlandet når grunnlaget for asylstatusen er bortfalt. Kystpartiet mener at Norge forplikter seg kun til å ta imot kvoteflyktninger.

Kommunene må selv kunne bestemme hvor mange flyktninger de har kapasitet til å ta imot. Mottakerkommunene må få dekket hele kostnaden av staten. Kystpartiet mener de kommunene som tar imot flyktninger, skal få øremerkede midler til å kunne tilby flyktninger muligheten til å ta del i samfunnet. Lengre behandlingstid av asylsøknader enn 6 måneder er ikke akseptabelt, skriver partiet i programmet.

Om familiegjenforening skriver partiet dette: «For at ordningene med familiegjenforening ikke skal misbrukes som en bakdør inn til Norge, vil Kystpartiet at denne ordningen skal praktiseres strengt, dog ikke på en slik måte at praksis blir i strid med FNs barnekonvensjon. Kystpartiet vil innføre et strengt tilknytningskrav ved familiedannelse. Det bør innføres et generelt forbud mot ekteskap mellom kusiner og fettere. Familiegjenforening bør ikke tillates før det kan dokumenteres at hele familien er selvforsørget og ikke legger staten Norge til byrde.» For å oppnå permanent opphold i Norge skal man ha god kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv. Det skal fortsatt stilles strenge krav for å oppnå norsk statsborgerskap, mener Kystpartiet.

Partiet er imot EØ-avtalen, og skriver «Norsk arbeidsliv skal ikke baseres på import av utenlandsk arbeidskraft. I dag er EØS-avtalen et viktig hinder i kampen mot sosial dumping. Norske lønnsavtaler og arbeidsmiljø trues. Norge må si opp EØS-avtalen og gjeninnføre innvandringsstoppen overfor EU-borgere.»

Liberalistene

Liberalistene mener på prinsipielt grunnlag at ethvert menneske med fredelige intensjoner bør kunne krysse landegrenser for å bosette seg der han eller hun ønsker. Vi er derfor i utgangspunktet positive til innvandring for produktive og lovlydige mennesker. Innvandring er positivt for økonomien, da det bidrar til økt verdiskaping gjennom etablering av nye bedrifter, og ved at arbeidskraften kan flyte fritt dit den gjør mest nytte for seg, mener partiet.

I dag er det slik at innvandring legger en stor økonomisk byrde på staten og skattebetalerne, i form av blant annet omfattende støtteordninger, påpeker partiet. Liberalistene ønsker derfor en innvandringspolitikk som innebærer at fredelige og produktive individer kan bosette seg i Norge, men uten at de får tilgang til statskassen via diverse støtteordninger. Det betyr blant annet at innvandrere ikke skal ha gratis tilgang til offentlig finansierte helsetjenester og trygdeytelser i et antall år etter ankomst til landet. Barn og unge skal imidlertid ha tilgang til det offentlige utdannelsessystemet.

Om asylpolitikken skriver Liberalistene:

«Flyktninger er mennesker som søker seg bort fra sine hjemland på grunn av politisk, etnisk eller religiøs forfølgelse. Liberalistene har full forståelse for at de som havner i en slik ulykkelig situasjon midlertidig eller permanent søker seg til stater hvor beskyttelse mot forfølgelsen kan gis.

Liberalistene ønsker at det ansvaret som staten i dag har tatt på seg for flyktninger umiddelbart overføres til private og frivillige organisasjoner, slik som Røde Kors, Amnesty International og lignende. Dagens statlige systemer for behandling av asylsøknader bygges ned så raskt som mulig. Dette vil innebære at dagens lovfestede rett til å søke asyl hos politiet oppheves. Utlendinger uten oppholdstillatelse sendes tilbake eller bortvises til landet de kom fra, eller overlates til veldedige organisasjoner.

Liberalistene vil dermed i utgangspunktet oppheve skillet i lovverket mellom innvandrere og flyktninger/asylsøkere. Flyktninger vil få oppholdstillatelse på samme måte og på lignende vilkår som andre utlendinger som ønsker å bosette seg i Norge. Det følger av dette at vi ønsker å legge ned det statlige asylinstituttet.»

Alliansen

Partiet til Lysglimt, Alliansen, stiller også til valg i alle fylker, men har ikke noe fyldig partiprogram. Utover å ønske Norge ut av EØS og Schengen er Alliansen-kandidatene fristilte til fritt å fronte sine egne hjertesaker, skriver partiet på deres hjemmeside. Det eneste partiet skriver om innvandring er følgende: «Alliansen vil beholde full suverenitet og kontroll på innvandring, jordbruk og pengepolitikk.»