Det fremgår i en sak om økt mottak av flyktninger, som nå kommer til politisk behandling. Prosentsatsen for Telemarks-kommunene varierer mellom fire og ti prosent.

Statistikken gjelder alle typer innvandrere, ikke bare flyktninger. Av de 878 registrerte innvandrerne i Kragerø, kommer 536 fra Europa, 42 fra Amerika og Oseania og 356 fra Afrika og Asia med Tyrkia.

Da Kragerø kommunestyre i november i fjor gjorde vedtak om mottak av flyktninger, ble det satt et tak på 35 personer, inkludert fem enslige mindreårige. I tillegg til dette kunne komme familiegjenforening. Nå har imidlertid sentrale myndigheter oppfordret til økt mottak i kommunen, ettersom svært mange sitter i asylmottak og venter på bosetting.

Rådmannen legger frem et forslag om å fastholde tallet 35 for inneværende år, men å øke mottaket til 50 i 2015, for deretter å motta 40 flyktninger årene etter. Disse tallene inkluderer eventuelt også fem enslige mindreårige. Saken behandles først i hovedutvalg for helse onsdag, før den går til formannskap og kommunestyre.

Mange må i grunnskole

Andelen flyktninger i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram, var i fjor på 19 prosent. Det er langt lavere enn målsetting som staten har satt.

Men i dette tallet er ikke tatt med dem som har gått fra introduksjonsprogram til grunnskole for voksne. I Kragerø var det i 2013 hele 44 prosent.

Årsaken er trolig dels at det er et vanskelig arbeidsmarked i kommunen, dels at mange flyktninger som kommer hit ikke har noen skolebakgrunn.

Til gjengjeld har grunnskoleutdanningen for voksne svært gode resultater. Karaktergjennomsnittet lå i fjor på 3,5, og samtlige som gikk grunnskole forrige skoleår er dette året i videregående.

Kragerø har en svak sysselsetting, på 62 prosent. Det er lavest av alle kommuner i fylket, og langt under landsgjennomsnittet. Men om man holder innvandrere utenfor, så endrer ikke det situasjonen vesentlig. Da er sysselsettingen på 62,7 prosent.

Innvandrere fra Europa, Amerika og Oseania har en sysselsetting på 68,6 prosent, mens for innvandrere fra Asia og Afrika er tallet 40,3 prosent.