Anker frifinnelsen av Frieord – redaktøren må i retten igjen

BORGARTING LAGMANNSRETT. Redaktøren i Frieord må belage seg på enda en rettsrunde. (Foto: Frieord.no)
DRAMMEN

Påtalemyndighetene har valgt å anke frifinnelsen av redaktøren i Frieord, Thorgrim Bredesen. Den 24. august ble Bredesen enstemmig frifunnet for å ha offentliggjort navnet på en afrikansk overgrepsmann. Nå ankes frifinnelsen til Borgarting lagmannsrett.

Redaktøren av Frieord var tiltalt for å ha krenket privatlivets fred ved å ha gitt offentlig meddelelse om personlige forhold. (§390 i straffeloven)

Bakgrunnen for saken var at Frieord navnga en dømt afrikansk overgriper som senere anmeldte redaktøren Thorgrim Bredesen.

Frifunnet

Det ble derimot en enstemmig frifinnelse i Drammen tingrett.

– Retten har kommet til at tiltaltes publisering ikke kan anses rettsstridig. Retten viser først til regelen i domstolloven § 124 første ledd. Bestemmelsen lyder: «[r]ettsmøtene er offentlige og forhandlingene og rettsavgjørelsene kan gjengis offentlig». Retten kan riktignok i særtilfeller fastsette begrensninger i dette utgangspunktet, blant annet etter domstolloven § 130, men det ble ikke fastsatt noen begrensninger i den aktuelle dommen fra Oslo tingrett som tiltalte refererte fra. Dette fremgår nederst på dommens forside, ved at det står «ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse».

Anke

Påtalemyndigheten har nå valgt å anke dommen til Borgarting lagmannsrett.

I anken skriver blant annet påtalemyndigheten at den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen har forrang foran norsk lov og at retten til privatlivets fred setter en begrensning i forhold til hva som kan gjengis.

Det er derimot ikke sikkert at saken kommer opp for lagmannsretten. Det er opp til Statsadvokaten å avgjøre om det skal tas ut tiltale.

Les også: