848.207 innvandrere i Norge

MASSEINNVANDRING: Grafene på bildet viser hvordan Norge, selv med "innvandringsstopp" i 1974, har tatt imot snart en million mennesker til landet. I 2040 vil etniske nordmenn være i minoritet i Oslo. (Foto: SSB).
NORGE

Ved inngangen til 2016 var 698 600 innvandrere og 149 700 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Selv om statistikken ikke dekker asylsøkere som venter på oppholdstillatelse, er antall syriske innvandrere nesten fordoblet i løpet av 2015. Tredje generasjons innvandrere er ikke medregnet i statistikken.

Ved årsskiftet var det nesten 700.000 innvandrere og 150.000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Det tilsvarer 16,3 prosent av befolkningen. I Oslo er andelen 33 prosent.

Av de 850.000 har 380.000 personer bakgrunn fra Asia og Afrika, mens 373.000 er fra EU- og EØS-området og andre vestlige land.

Les også: PST sier asylinnvandringen skaper ekstremisme i Norge

Antallet økte med 43.200 i 2015, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer en økning på 5,3 prosent. Befolkningen samlet økte med 0,9 prosent i 2015.

Asylsøkere uten oppholdstillatelse i Norge er ikke regnet med i disse tallene. Ankomsten av disse utgjør for kun 2015 over 31.000 personer. Prognosene for 2016 er enda høyere.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde med sine 149.700 personer nær 3 prosent av Norges befolkning. I denne gruppen er det fortsatt flest med foreldre fra Pakistan, i alt 16.500.

Les også: Arbeiderpartiet vil hente asylsøkere tilbake til Norge

Norskfødte barn av innvandrere fra Somalia utgjorde den nest største gruppen med 11.800 personer. Blant disse er nesten halvparten i førskolealder, og hele ni av ti er under 16 år.

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i samtlige av landets 428 kommuner, men klart flest i hovedstaden. Til sammen var det 163.300 innvandrere og 50.900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2016.

Denne gruppen utgjør 33 prosent av folketallet i hovedstaden.

Like mange nordmenn i 1970 som i 2016

Ifølge utenrikspolitisk forsker, Helge Lurås, så er all økning av befolkingen siden 1975 kommet fra innvandrere. Dette fordi norske kvinner føder i snitt under 2 barn, og således har den etnisk norske befolkningen på rundt 4 millioner mennesker, stått stille de siste 40 årene.

Per dags dato har Norge en befolkning på 5.2 millioner. Det betyr at 1, 2, 3 og 4. generasjons innvandrere totalt utgjør over 1.2 millioner personer i Norge. SSB regner som nevnt ovenfor alle 3. generasjons innvandrere og utover som nordmenn, selv om mange av disse har valgt å bo i svært innvandrertette områder, beholde sitt språk, sin religion, sin kultur og ikke integrere seg fullt ut i det norske samfunnet.

Ifølge Lurås har SSB et høyalternativ med 14 millioner innbyggere i Norge i år 2100. Med dagens fødselsrate for etniske norske kvinner, så vil det si at kun 30 prosent av befolkingen vil være nordmenn. Resten vil være innvandrere.

Les også: Nesten 100.000 innvandrere i Akershus – doblet på 10 år

D
NORDMENN I MINDRETALL: Ifølge SSB så vil etniske nordmenn være i mindretall i sin egen hovedstad før år 2040. Det er bare 24 år til. I dag er 33 prosent av innbyggerne i Oslo innvandrere.

1.700 førsteklassinger i Oslo kan ikke norsk

Frieord skrev i januar hvordan skolene i hovedstaden i større grad sliter med å undervise barn. Over 1.700 førsteklassinger stiller til første skoledag uten å kunne norsk.

Fra Frieord:

Det er Groruddalen.no som kan fortelle at over 1.700 førsteklassinger hvert år ikke klarer å følge vanlig undervisning på grunn av manglende norskkunnskaper.

Dette til tross for at flere av disse har gått i barnehage.

Men tallene er dystre også for elever i ungdomsskolen og på videregående skole.

En av fem ungdomsskoleelever som går ut av 10. klasse mangler grunnleggende skrive- og leseferdigheter.

I tillegg faller én av tre ut av videregående skole.

I 2013 kunne Dagbladet fortelle at elever med norsk som morsmål er i mindretall ved 54 av 125 grunnskoler i Oslo.

Over 40 prosent av elevene, nærmere 23.000, klassifiseres som minoritetsspråklige elever. Av disse må over 62 prosent ha særskilt norskopplæring.

Dette til tross for at tre av fire av disse elevene faktisk er født i Norge.

16 av grunnskolene i hovedstaden er nesten rene minoritetsskoler, hvor over 80 prosent av elevmassen klassifiseres som minoritetsspråklige elever.

Kun ni skoler kan skilte med over 90 prosent elever med norsk som morsmål, disse ligger alle på vestkanten eller Nordstrand. (Sitat slutt).

Relatert: